607 583 576 Penzion Dominik
Drobečková navigace

Home > Ubytování > Všeobecné podmínky ubytování

Všeobecné podmínky ubytování

 1. Předmětem užívání je apartmán v objektu Penzion Dominik, Klatovská 293, Železná Ruda, který slouží pro ubytování hostů.
 2. Provozovatel garantuje pro hosty vybavení objektu, apartmánu a služby, které jsou níže uvedeny v těchto podmínkách.
 3. Hostem pobytu musí být osoba starší 16. Let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu v apartmánu.
 4. Smluvní vztah mezi provozovatelem a hostem vzniká na základě zaplacené zálohy nebo podpisem těchto všeobecných podmínek při převzetí apartmánu.
 5. Jednotlivé apartmány jsou určeny pro ubytování následujícího počtu dospělých osob: apartmán typ 1. – 2 hosté, apartmán typ 2. – 4 hosté, apartmán typ 3. – 5 hostů
 6. Nástup na ubytování, pokud není dohodnuto jinak, je v době 16,00 hod – 19,00 hod., ukončení pobytu s předáním apartmánu do 10,00 hod.
 7. Hosté jsou povinni před ukončením pobytu a předáním apartmánu provést základní úklid, která spočívá v úklidu kuchyňské linky, ledničky a vynesení odpadu. Pokud tak host neučiní, bude mu provozovatelem vyúčtován poplatek ve výši 200,- Kč.
 8. Při nástupu předá provozovatel hostu apartmán v uklizeném stavu, host je povinen zkontrolovat vybavení apartmánu ( seznam vybavení je v kopii v apartmánu). Zároveň předá jednu sadu klíčů ( klíč od vstupu do objektu, od vstupu do apartmánu a sklepní koje). Všichni hosté vyplní při nástupu ubytovací kartu.
 9. Při ukončení pobytu provozovatel s hostem zkontrolují stav apartmánu a vybavenosti. Neshledá-li provozovatel žádných závad, převezme provozovatel od hosta klíče a provede vyúčtování pobytu, které spočívá v doplatku za ubytování a zaplacení místních poplatků. Host obdrží od provozovatele daňový doklad a potvrzení o přijetí hotovosti. Provozovatel akceptuje použití platebních karet.
 10. Pokud provozovatel zjistí při předání apartmánu závady způsobené hostem, je oprávněn náklady na odstranění závad ihned hostu vyúčtovat a host je povinen tyto náklady zaplatit. O závadách bude sepsán protokol.
 11. Pronajímatel je plátcem DPH.

Cenu ubytování provozovatel stanovil dle zákona č. 526/1990. Sb. jako smluvní. Ceny jsou uvedeny na stránce „Ceník ubytování

Cena zahrnuje:

 • Pobyt v penzionu na smluvenou dobu
 • DPH
 • Povlečení, ručníky
 • Závěrečný úklid
 • Spotřebu el. energie, voda, topení
 • Využití fitness, stolní tenis, horolezecké stěny
 • Využití úschovny kol a lyží
 • Samostatné parkovací místo v areálu
 • Využití školící místnosti je možné po dohodě s provozovatelem
 • Pojištění objektu proti živelným pohromám

Cena nezahrnuje:

 • Vratnou kauci ( pokud bude vybrána)
 • Využití sauny
 • Místní obecní poplatky, které jsou:
 • Poplatek z rekreačních pobytů ve výši 15,- / dospělá osoba, den
 • Poplatek z ubytovací kapacity ve výši 2,- Kč/ každá osoba, den
 • Půjčovné ( lyže, kola, GPS, tenisové rakety, golfové hole)
 • Pojištění motorových vozidel a pojištění škod způsobených provozem motorových vozidel během pobytu

Způsob platby

Po odsouhlasení volného termínu a ceny zašle provozovatel hostu zálohovou fakturu na pobyt, kterou zaplatí host nejpozději do 5. pracovních dnů od doručení faktury, a to převodním příkazem na bankovní účet provozovatele, č. účtu 107-3698170207/0100, vedený u KB a.s.

Zaplacením zálohy host akceptuje tyto všeobecné podmínky. Při převodu zálohové částky si host uschová doklad o zaplacení, totéž platí při platbě poštovní složenkou.

V případě, že host nezaplatí řádně a včas zálohu za cenu pobytu, je toto považováno provozovatelem za zrušení rezervace hostem.

Doplatek  do smluvní částky bude uhrazen hostem nejpozději při ukončení pobytu.

Stornovací poplatky

Zrušení pobytu ze strany hosta ( musí být provedeno písemnou formou, pokud není dohodnuto s provozovatelem jinak) – storno poplatek:

 • 7 a více dnů před nástupem                    10% smluvní ceny
 • 2-7 dnů před nástupem                            50% smluvní ceny
 • 2 a méně dnů před nástupem                 90% smluvní ceny

Při přerušení pobytu nebo předčasném ukončení pobytu ze strany hosta se cena ani jakákoliv její část nevrací.

Při stornování pobytu ze strany hosta bude zbylá část zálohy vrácena hostovi do 5 pracovních dnů.

Při zrušení pobytu za strany provozovatele (vyšší moc, porucha objektu, vážná závada apod.) budou do 5 pracovních dnů hostovi vráceny všechny jím zaplacené poplatky a bude mu nabídnuta 30% sleva na eventuální příští pobyt.

Povinnosti hosta

 • Při pobytu se řídit těmito všeobecnými podmínkami
 • Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškozování objektu, apartmánu či jeho zařízení a vybavení
 • Dodržovat zásady bezpečnosti ( nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm apod.)
 • Host plně odpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech ubytovaných v apartmánu
 • Zjistí-li host v průběhu pobytu jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí provozovatele
 • Vyvarovat se činnosti, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid ( od 22,00 hod.)
 • Hosté jsou plně odpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Provozovatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku hosta.
 • Host se zavazuje dodržet přihlášený počet ubytovaných osob v apartmánu po dobu celého pobytu
 • Po dobu pobytu udržovat apartmán, společné prostory, objekt a jeho okolí v čistotě, odpad třídit do předem označených nádob ( plast, sklo, papír, ostatní odpad)
 • Uvnitř objektu je ZAKÁZÁNO kouřit!
 • Není dovoleno přemísťovat vybavení apartmánu a vynášení ložního prádla či nádobí mimo apartmán
 • Nedodržení podmínek ze strany hosta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady !!

Povinnosti majitele

 • Umožnit hostovi využití apartmánu po sjednanou dobu
 • Předat hostovi při nástupu apartmán v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný, se zajištěním dodávky teplé a studené vody včetně el. energie
 • Hostovi poskytnout čisté a vyprané povlečení pro každé objednané lůžko
 • Poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob
 • Řešit oprávněné stížnosti a připomínky hostů týkající se ubytování
 • Být po dobu ubytování klientů dostupný na mobilním telefonu
 • Pokud vznikne ze strany provozovatele situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování hosta, má provozovatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.

Pes ( jen malé plemeno) a další drobná domácí zvířata

 • Možno jen po předchozí domluvě s provozovatelem za předpokladu plné odpovědnosti za zvíře a úklidu po něm uvnitř i vně objektu.

Host zaplacením zálohové platby nebo podpisem těchto všeobecných podmínek potvrzuje, že se s nimi seznámil a že tyto podmínky akceptuje.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoliv změnit.

V Plzni dne 1.listopadu 2012 

Ing. Ivan Hoda v.r.
Jednatel společnosti

Provozovatel:

Hoda-nemovitosti a stavby s.r.o.
Koterovská 63, 326 00 Plzeň
IČO: 49195590           DIČ: CZ 49195590
Společnost zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4257

 

 

 

Virtuální prohlídka

vstoupit do virtuální prohlídky penzionu Dominik

Voucher na ubytování

Pokud máte zájem o koupi dárkového voucheru, kontaktujte nás na tel. +420 607 583 576

penziondominik@seznam.cz

Reference návštěvníků

Podívejte se, co o nás píší návštěvníci, kteří nás již navštívili.

více zde...

Podmínky ubytování

Podívejte se na všeobecné podmínky ubytování v Penzionu Dominik v Železné Rudě

Všeobecné podmínky ubytování

Výstavba penzionu

Výstavba penzionu Dominik byla podpořena dotací z evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více informací...

Webkamery

Obrazek se právě načítá, prosím načtěte znovu webové stránky