Drobečková navigace

Úvod > Všeobecné podmínky ubytování

Všeobecné podmínky ubytování

 1. Předmětem užívání je apartmán v objektu Penzion Dominik, Klatovská 293, Železná Ruda, který slouží pro ubytování hostů.
 2. Provozovatel garantuje pro hosty vybavení objektu, apartmánu a služby, které jsou níže uvedeny v těchto podmínkách.
 3. Hostem pobytu musí být osoba starší 16. Let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu v apartmánu.
 4. Smluvní vztah mezi provozovatelem a hostem vzniká na základě zaplacené zálohy nebo podpisem těchto všeobecných podmínek při převzetí apartmánu.
 5. Jednotlivé apartmány jsou určeny pro ubytování následujícího počtu dospělých osob: apartmán typ 1. – 2 hosté, apartmán typ 2. – 4 hosté, apartmán typ 3. – 5 hostů
 6. Nástup na ubytování, pokud není dohodnuto jinak, je v době 16,00 hod – 19,00 hod., ukončení pobytu s předáním apartmánu do 10,00 hod.
 7. Hosté jsou povinni před ukončením pobytu a předáním apartmánu provést základní úklid, která spočívá v úklidu kuchyňské linky, ledničky a vynesení odpadu. Pokud tak host neučiní, bude mu provozovatelem vyúčtován poplatek ve výši 200,- Kč.
 8. Při nástupu předá provozovatel hostu apartmán v uklizeném stavu, host je povinen zkontrolovat vybavení apartmánu ( seznam vybavení je v kopii v apartmánu). Zároveň předá jednu sadu klíčů ( klíč od vstupu do objektu, od vstupu do apartmánu a sklepní koje). Všichni hosté vyplní při nástupu ubytovací kartu.
 9. Při ukončení pobytu provozovatel s hostem zkontrolují stav apartmánu a vybavenosti. Neshledá-li provozovatel žádných závad, převezme provozovatel od hosta klíče a provede vyúčtování pobytu, které spočívá v doplatku za ubytování a zaplacení místních poplatků. Host obdrží od provozovatele daňový doklad a potvrzení o přijetí hotovosti. Provozovatel akceptuje použití platebních karet.
 10. Pokud provozovatel zjistí při předání apartmánu závady způsobené hostem, je oprávněn náklady na odstranění závad ihned hostu vyúčtovat a host je povinen tyto náklady zaplatit. O závadách bude sepsán protokol.
 11. Pronajímatel je plátcem DPH.

Cenu ubytování provozovatel stanovil dle zákona č. 526/1990. Sb. jako smluvní. Ceny jsou uvedeny na stránce „Ceník ubytování

Cena zahrnuje:

 • Pobyt v penzionu na smluvenou dobu
 • DPH
 • Povlečení, ručníky
 • Závěrečný úklid
 • Spotřebu el. energie, voda, topení
 • Využití horolezecké stěny
 • Využití úschovny kol a lyží
 • Samostatné parkovací místo v areálu
 • Pojištění objektu proti živelným pohromám

Cena nezahrnuje:

 • Vratnou kauci ( pokud bude vybrána)
 • Místní obecní poplatky, které jsou:
 • Místní poplatek z pobytu ve výši 20,- / dospělá osoba, den
 • Půjčovné ( lyže, kola, GPS, tenisové rakety, golfové hole)
 • Pojištění motorových vozidel a pojištění škod způsobených provozem motorových vozidel během pobytu

 

Povinnosti hosta

 • Při pobytu se řídit těmito všeobecnými podmínkami
 • Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškozování objektu, apartmánu či jeho zařízení a vybavení
 • Dodržovat zásady bezpečnosti ( nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm apod.)
 • Host plně odpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech ubytovaných v apartmánu
 • Zjistí-li host v průběhu pobytu jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí provozovatele
 • Vyvarovat se činnosti, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid ( od 22,00 hod.)
 • Hosté jsou plně odpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Provozovatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku hosta.
 • Host se zavazuje dodržet přihlášený počet ubytovaných osob v apartmánu po dobu celého pobytu
 • Po dobu pobytu udržovat apartmán, společné prostory, objekt a jeho okolí v čistotě, odpad třídit do předem označených nádob ( plast, sklo, papír, ostatní odpad)
 • Uvnitř objektu je ZAKÁZÁNO kouřit!
 • Není dovoleno přemísťovat vybavení apartmánu a vynášení ložního prádla či nádobí mimo apartmán
 • Nedodržení podmínek ze strany hosta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady !!

Povinnosti majitele

 • Umožnit hostovi využití apartmánu po sjednanou dobu
 • Předat hostovi při nástupu apartmán v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný, se zajištěním dodávky teplé a studené vody včetně el. energie
 • Hostovi poskytnout čisté a vyprané povlečení pro každé objednané lůžko
 • Poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob
 • Řešit oprávněné stížnosti a připomínky hostů týkající se ubytování
 • Být po dobu ubytování klientů dostupný na mobilním telefonu
 • Pokud vznikne ze strany provozovatele situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování hosta, má provozovatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.

Pes ( jen malé plemeno) a další drobná domácí zvířata

 • Možno jen po předchozí domluvě s provozovatelem za předpokladu plné odpovědnosti za zvíře a úklidu po něm uvnitř i vně objektu.

Host zaplacením zálohové platby nebo podpisem těchto všeobecných podmínek potvrzuje, že se s nimi seznámil a že tyto podmínky akceptuje.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoliv změnit.

V Plzni dne 1.listopadu 2012 

Ing. Ivan Hoda v.r.
Jednatel společnosti

Provozovatel:

Hoda-nemovitosti a stavby s.r.o.
Koterovská 63, 326 00 Plzeň
IČO: 49195590 | DIČ: CZ 49195590
Společnost zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4257